Minden, ami huminsav, fulvosav és himatomelánsav

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ez azt jelenti, hogy Ön az elállási jogát már a szerződés megkötésének napja (vásárlás), és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levélben az ÁSZF 1.1 pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból Ön felhasználhatja a 10.6. pontban mellékelt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőn belül gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén az elállás érvényesítéséhez elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül a Hymato Products Kft. részére az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt postacímre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll Hymato Products Kft. által kínált szerződéstől, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, illetve az Önnek felróhatóan sikertelen kézbesítés díját, amely szintén többletköltséget jelent.)

Visszatérítéshez az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Ön terméket vásárolt a Hymato Products Kft. kínálatából, és az adott termékre a Hymato Products Kft. nem ajánlotta fel kifejezetten, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, úgy a Hymato Products Kft. a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha Ön a Hymato Products Kft. kínálatából olyan terméket vett át, amelyre a Hymato Products Kft. nem vállalta kifejezetten, hogy elállás esetén a terméket visszafuvarozzuk Öntől, úgy Ön köteles számunkra – vagy a termék átvételére általunk feljogosított személy/szervezet számára – a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ha a Hymato Products Kft. az adott termék vonatkozásában nem ajánlotta fel, hogy a termék visszaküldésének költségeit viseli, úgy a termék visszaküldésének közvetlen költsége Önt terheli. A visszaküldés költsége tehát minden esetben Önt terheli, ha a termék leírásában nem szerepel ezzel ellentétes információ.

A Hymato Products Kft. logisztikai partnereiről, elérhetőségeikről és díjszabásukról a https://hymato.hu/szallitasi-feltetelek oldalon tájékozódhat. A termék visszaküldésének legmagasabb becsült összege szokásos méretű küldemények esetében – szolgáltatótól függően – 2019. évben nagyságrendileg mintegy 2000 Ft. lehet. Az esetleges árváltozásokra tekintettel kérjük, hogy logisztikai partnerünk honlapján ellenőrizze a mindenkor aktuális árakat.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kínálatunkat és szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük. Amennyiben a Hymato Products Kft. kínálatában szolgáltatás is elérhető, úgy annak igénybevétele esetén szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Hymato Products Kft. is az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Hymato Products Kft. által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek [1]

Az indoklás nélküli elállás lehetősége egy speciális elállási jog, amely kompenzálja Önt a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokért, és lehetővé teszi, hogy Ön a vásárlást (szerződéskötést) még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja. Az elállási határidő alatt Önnek lehetősége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

Az Ön indoklás nélküli elállási joga azonban méltánytalan hátrányt is jelenthet a Hymato Products Kft. terhére egyes termékcsoportoknál, mely esetben Ön nem gyakorolhat indoklás nélküli elállási jogot. A jogszabály egyebek között ilyen esetként rögzíti az alábbiakat:

- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Hymato Products Kft. a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

- olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,

- olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál.

A Hymato Products Kft. a kínálatát folyamatosan fejleszti, jelen ÁSZF hatályba lépésekor élelmiszereket, étrendkiegészítőket, kozmetikumokat, valamint könyveket forgalmaz. A zárt csomagolású termékek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból csak felbontatlan állapotban értékesíthetők, ezért ilyen termékek vonatkozásában az indoklás nélküli elállás jogszerűsége csak bontatlan csomagolás esetén vizsgálható.

Kérjük, hogy amennyiben az elállási jog korlátozására utaló megjegyzést lát egy termék leírásánál, úgy csak akkor kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra, ha megértette, hogy a gomb aktiválása olyan fizetési kötelezettséggel járó jogi nyilatkozat megtételét (szerződés megkötését) jelenti, amelynek esetében az indoklás nélküli elállás joga adott esetben nem lesz gyakorolható.

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre [2]

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, az Ön elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

A Hymato Products Kft. köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet az Ön elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta [3]

(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az ÁSZF 1.1 pontjában feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére)

Címzett:          Hymato Products Kft., 8225 Szentkirályszabadja Kossuth utca 33.

Elektronikus elérhetőség:      info@hymato.hu

Telefonos elérhetőség:           +36 88/782-701

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 (kérjük tételesen felsorolni a vásárolt termékeket, vagy igénybe vett szolgáltatásokat)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

(kérjük pontosan megjelölni a vásárlás/igénybevétel/szerződéskötés/átvétel napját)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: (kérjük az aláírás helyét, és idejét feltüntetni)

Ide kattintva letöltheti az elállási nyilatkozatot.